Práve hráme

5000 € za 1 SMS


  Práve hráme o 22.222 €

  Aktuálne heslo: „V utorok 16.4. nepotrebujete vedieť konkrétne heslo, stačí zdvihnúť hovor do 10 sekúnd s akýmkoľvek slovom alebo slovným spojením.“


  Bláznivý apríl na Exprese stále pokračuje a s ním aj bláznivo štedré výhry!

  A stále platí, že u nás vyhráte, aj keď nevyhráte – pretože každý, komu zavoláme, či už stihne zdvihnúť hovor alebo nezdvihne vôbec, má garantovaných 500 EUR! Buďte preto pripravení – stačí správne zdvihnúť telefón a výhru máte istú.

  Držíme vám všetkým palce!


  Pošli SMS s textom EXPRES na 7779

  Je to úplne jednoduché (podrobné pravidlá nájdeš v štatúte súťaže):
  1. Pred každým žrebovaním pošli SMS s textom EXPRES na číslo 7779
  2. Ak ti zavoláme, dvihni hovor do 10-tich sekúnd od spustenia časomiery moderátorom a zreteľne vyslov heslo platné pre konkrétny hrací deň, ktoré bolo vyhlásené vo vysielaní Rádia Expres bezprostredne po vyžrebovaní výhercu predchádzajúceho hracieho dňa alebo je uverejnené na www.expres.sk a hlavná výhra je tvoja! Ak ti zavoláme v utorok 16.4., nepotrebuješ žiadne heslo, dvihni hovor do 10-tich sekúnd s akýmkoľvek slovom alebo slovným spojením a hlavná výhra je tvoja! Ak ti zavoláme v piatok 19.4. a ty dvihneš hovor do 5-tich sekúnd, tvoju výhru zdvojnásobíme!
  3. Ak nesplníš podmienky pre získanie hlavnej výhry, napr. nezdvihneš hovor alebo ho nezdvihneš správne, vyhrávaš garantovanú výhru 500 EUR!
  4. Žrebuje sa každý pracovný deň vždy po 15:00 hod. zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od posledného žrebovania.
  5. Zaslaním SMS získavaš zľavu na nákup tovaru Rádia Expres na stránke eshop.expres.sk, ktorú si môžeš uplatniť prostredníctvom kódu z odpovednej SMS.

  V súťažnom kole od 12.4. od 15:00 hod. do 15.4. do 15:00 hod. je cena prvej spätnej SMS správy o zaradení do žrebovania v tomto hracom kole 0 € a maximálna cena každej ďalšej spätnej SMS správy je 1,20 € vrátane DPH. V súťažných kolách od 15.4. od 15:00 hod. do 19.4. do 15:00 hod. je maximálna cena spätnej správy 1,20 € vrátane DPH.

  SMS službu technicky zabezpečuje spoločnosť A SMS, s.r.o., Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35830387.

  Účelom súťaže Počúvam Rádio Expres je v rámci reklamnej a propagačnej kampane zvýšiť u širokej verejnosti počúvanosť rozhlasovej programovej služby Rádio Expres.

  Kontakt: smssutaz@expres.sk


  PRAVIDLÁ SÚŤAŽE (platné od 12. apríla do 19. apríla 2024)
  1. Súťažiaci sa zapojí do súťaže odoslaním SMS v tvare EXPRES na skrátené číslo 7779 zo SIM slovenských mobilných operátorov v období trvania samotnej súťaže; náklady za odoslanú SMS znáša súťažiaci za podmienok zmluvného vzťahu, ktorý má s príslušným prevádzkovateľom elektronickej komunikačnej služby. Systém realizátora akceptuje kľúčové slovo EXPRES písané malými aj veľkými písmenami, pričom takáto SMS sa považuje za platnú SMS. Povinným parametrom SMS je kľúčové slovo EXPRES.
  2. Jeden súťažiaci môže počas celého trvania súťaže poslať viacero SMS.
  3. Jedno telefónne číslo sa môže počas jedného kalendárneho mesiaca zapojiť do hry maximálne 150-krát (maximálny počet spoplatnených spätných SMS potvrdzujúcich účasť v súťaži odoslaných na jedno unikátne telefónne číslo počas jedného kalendárneho mesiaca). Ak súťažiaci prekročí maximálny počet odoslaných SMS, dostane bezodplatnú SMS o neplatnosti poslednej zaslanej SMS.
  4. Prvá spätná SMS odoslaná na jedno konkrétne telefónne číslo v rámci súťažného kola realizovaného v čase od 12.4.2024 od 15:00:01 hod. do 15.4.2024 do 15:00:00 hod., potvrdzujúca zapojenie sa do súťaže odoslaním SMS v správnom tvare na správne skrátené číslo v tomto kole, nebude spoplatnená. Každá ďalšia odoslaná SMS z tohto konkrétneho telefónneho čísla v správnom tvare na správne skrátené číslo v tomto súťažnom kole bude spätne potvrdená spoplatnenou SMS potvrdzujúcou zapojenie sa do súťaže, ktorá bude spoplatnená maximálnou cenou 1,20 € s DPH. Súťažiaci, ktorý odošle SMS v správnom tvare na správne telefónne číslo súťaže v termíne od 15.4.2024 od 15:00:01 hod. do 19.4.2024 do 15:00:00 hod., bude spätne informovaný spoplatnenou SMS o zapojení sa do súťaže a maximálna cena za jednu spätnú SMS v tomto termíne je 1,20 € s DPH. Súťažiaci je zaradený do žrebovania po doručení spätnej SMS. Súťažiaci berie na vedomie, že doručenie súťažnej SMS alebo spätnej SMS môže byť z technických dôvodov, ktoré nevie organizátor ovplyvniť, s časovým oneskorením oproti času zaslania súťažnej SMS, v takom prípade je pre zaradenie súťažiaceho rozhodujúci čas doručenia spätnej SMS, ktorá je potvrdením doručenia súťažnej SMS.
  5. Súťažiaci, ktorý odošle SMS v nesprávnom tvare, dostane bezodplatnú SMS o neplatnosti zaslanej SMS; organizátor ani technický realizátor nezodpovedá za funkčnosť sietí dotknutých mobilných operátorov.
  6. Súťažiaci zaslaním SMS získavajú zľavu pre nákup tovaru Rádia Expres v e-shope Rádia Expres. V spätnej SMS im bude zaslaný kód, prostredníctvom ktorého si môžu zľavu uplatniť na stránke eshop.expres.sk. Platnosť každého kódu je neobmedzená do jeho použitia alebo odvolania.
  7. Pri prvom žrebovaní 15.4.2024 sa žrebuje zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od 12.4.2024 od 15:00:01 hod. do 15.4.2024 do 15:00:00 hod. Následne bude jedno žrebovanie každý pracovný deň. Každý nasledujúci žrebovací deň sa žrebuje zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od 15:00:01 hod. v deň predchádzajúci aktuálnemu žrebovaniu do 15:00:00 hod. v daný deň žrebovania. Žrebovanie neprebieha cez víkend (sobota, nedeľa), štátne sviatky alebo dni pracovného pokoja a dni, na ktoré je vyhlásený štátny smútok. Náhodným počítačovým výberom sa každý pracovný deň v čase po 15:00:00 hod. vyberie jedno telefónne číslo, na ktoré zavolá moderátor Rádia Expres. Zaslané SMS sa nepresúvajú do ďalšieho žrebovania, každá SMS je zaradená do žrebovania iba jeden raz, okrem súťažného kola od 16.4.2024 od 15:00:01 hod. do 17.4.2024 do 15:00:00 hod., kedy bude každá tretia zaslaná SMS z rovnakého telefónneho čísla zaradená do žrebovania v danom súťažnom kole štyrikrát. Ak sa 18.4.2024 nepodarí v prvom žrebovaní odovzdať hlavnú výhru, tak sa uskutoční dodatočné žrebovanie, v ktorom sa bude žrebovať zo všetkých platných SMS doručených od 17.4.2024 od 15:00:01 hod. do 18.4.2024 do 15:00:00 hod. Takto bude organizátor postupovať až kým sa neodovzdá hlavná výhra.
  8. Na získanie hlavnej výhry je potrebné, aby vyžrebovaný účastník súťaže v každom súťažnom kole okrem súťažného kola od 15.4.2024 do 16.4.2024 preukázal zručnosť reagovať a najneskôr do 10-tich sekúnd od spustenia časomiery moderátorom po prvom zazvonení zdvihol hovor a zreteľne ako prvé vyslovil heslo súťaže (slovné spojenie) platné pre konkrétny hrací deň, a ktoré bolo oznámené vo vysielaní Rádia Expres bezprostredne po žrebovaní výhercu predchádzajúceho hracieho dňa, alebo je uvedené na podstránke súťaže na www.expres.sk, tak aby toto heslo súťaže zaznelo v éteri vysielania ako prvé a aby aspoň jeho časť zaznela v časovom limite 10-tich sekúnd od spustenia časomiery; vyžrebovaný účastník nesmie pred vyslovením hesla súťaže povedať iné slová. V súťažnom kole od 15.4.2024 od 15:00:01 hod. do 16.4.2024 do 15:00:00 hod. musí vyžrebovaný účastník súťaže zdvihnúť hovor do 10-tich sekúnd od spustenia časomiery moderátorom po prvom zazvonení a v rámci tejto časomiery sa ozvať s ľubovoľným slovom, slovným spojením, citoslovcom a pod. Moderátor je oprávnený, najmä v prípade nezrozumiteľnosti časti vysloveného hesla súťaže, vyzvať vyžrebovaného účastníka súťaže o zopakovanie hesla; na získanie hlavnej výhry je potrebné, aby vyzvaný účastník súťaže bezprostredne zreteľne zopakoval iba heslo súťaže, platné pre konkrétny hrací deň. Moderátor je oprávnený bezprostredne vo vysielaní Rádia Expres rozhodnúť o tom, či účastník súťaže splnil podmienky súťaže a získava hlavnú výhru alebo v prípade nejasností alebo akýchkoľvek pochybností moderátora má moderátor alebo organizátor súťaže právo bezprostredne vo vysielaní rozhodnúť o odklade rozhodnutia o splnení alebo nesplnení podmienok súťaže kvôli možnosti opakovaného prepočutia si súťažného vstupu. Organizátor je (prostredníctvom moderátora) jedinou oprávnenou osobou rozhodnúť s konečnou platnosťou, či účastník súťaže získa hlavnú výhru. Výherca bude o výhre informovaný bezodkladne vo vysielaní Rádia Expres moderátorom alebo ho organizátor bude následne telefonicky informovať o nesplnení alebo splnení podmienok súťaže a získaní hlavnej výhry. V prípade, že vyžrebovaný účastník získa hlavnú výhru, nemá nárok na získanie garantovanej výhry.
  9. Ak vyžrebovanému účastníkovi telefón zvoní a účastník nezdvihne telefón do 10-tich sekúnd od spustenia zvukovej časomiery moderátorom po prvom zazvonení a v rámci tejto časomiery neodznie aspoň časť hesla súťaže, resp. v žrebovaní v súťažnom kole od 15.4.2024 od 15:00:01 hod. do 16.4.2024 do 15:00:00 hod. neodznie v rámci tejto časomiery akékoľvek slovo, slovné spojenie, citoslovce a pod., nevyhráva hlavnú výhru a hlavná výhra sa presúva do ďalšieho bezprostredne nasledujúceho žrebovania. Vyžrebovaný účastník v tomto prípade vyhráva garantovanú výhru.
  10. V prípade, ak je volané telefónne číslo vyžrebovaného účastníka obsadené, nedostupné, neexistujúce, vypnuté, na linke prebieha iný hovor alebo z iného dôvodu sa mu nepodarí dovolať, nevyhráva hlavnú výhru a hlavná výhra sa presúva do ďalšieho bezprostredne nasledujúceho žrebovania. Vyžrebovaný účastník v tomto prípade vyhráva garantovanú výhru.
  11. Pri nesprávnej odpovedi po prijatí hovoru alebo na výzvu moderátora sa suma určená na hlavnú výhru presúva na ďalšie bezprostredne nasledujúce žrebovanie a pripočíta k hlavnej výhre určenej na ďalšie žrebovanie; sumy sa presúvajú a pripočítavajú až kým hlavnú výhru nezíska ďalší vyžrebovaný účastník súťaže. Vyžrebovaný účastník v tomto prípade vyhráva garantovanú výhru.
  12. Organizátor je oprávnený každý hrací deň bezprostredne po žrebovaní určiť a oznámiť nové heslo súťaže pre nasledujúci hrací deň alebo môže oznámiť rovnaké heslo súťaže pre akýkoľvek počet nasledujúcich hracích dní súťaže, a to až do zmeny hesla súťaže, ktoré bude platiť nasledujúci deň súťaže po jeho oznámení. Organizátor je oprávnený informovať poslucháčov o aktuálne platnom hesle súťaže kdekoľvek a kedykoľvek vo vysielaní Rádia Expres.

  Podrobné pravidlá a štatút súťaže
  Zásady ochrany osobných údajov a spracovania cookies
  Tento obsah nie je možné sprístupniť bez prijatia súborov cookies.

  Tento obsah nie je možné sprístupniť bez prijatia súborov cookies.
  Tento obsah nie je možné sprístupniť bez prijatia súborov cookies.
  Tento obsah nie je možné sprístupniť bez prijatia súborov cookies.
  Tento obsah nie je možné sprístupniť bez prijatia súborov cookies.
  Tento obsah nie je možné sprístupniť bez prijatia súborov cookies.
  Tento obsah nie je možné sprístupniť bez prijatia súborov cookies.
  Tento obsah nie je možné sprístupniť bez prijatia súborov cookies.
  Nadácia Dobrý skutok