Práve hráme

5000 € za 1 SMS


  Práve hráme o 50.000 €

  Aktuálne heslo: „Najbohatšie leto je na Exprese“


  Už sa neviete dočkať leta? Ani my!

  A práve preto si v prvý letný deň, vo štvrtok 20. júna, budete môcť vyhrať parádny balík peňazí!

  A stále platí, že u nás vyhráte, aj keď nevyhráte – pretože každý, komu zavoláme, či už stihne zdvihnúť hovor alebo nezdvihne vôbec, má garantovaných 500 EUR! Buďte preto pripravení – stačí včas zdvihnúť telefón so správnym heslom platným pre konkrétny hrací deň a hlavnú výhru máte istú.

  Držíme vám všetkým palce!


  Pošli SMS s textom EXPRES na 7779

  Je to úplne jednoduché (podrobné pravidlá nájdeš v štatúte súťaže):
  1. Pošli SMS s textom EXPRES na číslo 7779
  2. Ak ti zavoláme, dvihni hovor do 10-tich sekúnd od spustenia časomiery moderátorom a zreteľne vyslov heslo platné pre konkrétny hrací deň, ktoré bolo vyhlásené vo vysielaní Rádia Expres bezprostredne po vyžrebovaní výhercu predchádzajúceho hracieho dňa alebo je uverejnené na www.expres.sk a hlavná výhra je tvoja!
  3. Ak nezdvihneš hovor, ak nezdvihneš hovor v časovom limite so správnym heslom platným pre konkrétny hrací deň alebo nezopakuješ heslo bezprostredne po výzve moderátora, vyhrávaš garantovanú výhru 500 EUR!
  4. Žrebuje sa 20. júna 2024 a následne každý pracovný deň vždy po 15:00 hod. zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od posledného žrebovania.
  5. Zaslaním SMS získavaš zľavu na nákup tovaru Rádia Expres na stránke eshop.expres.sk, ktorú si môžeš uplatniť prostredníctvom kódu z odpovednej SMS.

  Maximálna cena spätnej SMS správy je 1,20 € vrátane DPH. SMS službu technicky zabezpečuje spoločnosť A SMS, s.r.o., Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35830387.

  Účelom súťaže Počúvam Rádio Expres je v rámci reklamnej a propagačnej kampane zvýšiť u širokej verejnosti počúvanosť rozhlasovej programovej služby Rádio Expres.

  Kontakt: smssutaz@expres.sk


  PRAVIDLÁ SÚŤAŽE (platné od 14. júna 2024)
  1. Súťažiaci sa zapojí do súťaže odoslaním SMS v tvare EXPRES na skrátené číslo 7779 zo SIM slovenských mobilných operátorov v období trvania samotnej súťaže; náklady za odoslanú SMS znáša súťažiaci za podmienok zmluvného vzťahu, ktorý má s príslušným prevádzkovateľom elektronickej komunikačnej služby. Systém realizátora akceptuje kľúčové slovo EXPRES písané malými aj veľkými písmenami, pričom takáto SMS sa považuje za platnú SMS. Povinným parametrom SMS je kľúčové slovo EXPRES.
  2. Jeden súťažiaci môže počas celého trvania súťaže poslať viacero SMS.
  3. Jedno telefónne číslo sa môže počas jedného kalendárneho mesiaca zapojiť do hry maximálne 150-krát (maximálny počet spoplatnených spätných SMS potvrdzujúcich účasť v súťaži odoslaných na jedno unikátne telefónne číslo počas jedného kalendárneho mesiaca). Ak súťažiaci prekročí maximálny počet odoslaných SMS, dostane bezodplatnú SMS o neplatnosti poslednej zaslanej SMS.
  4. Každý súťažiaci, ktorý odošle SMS v správnom tvare na správne telefónne číslo súťaže, bude spätne informovaný spoplatnenou SMS o zapojení sa do súťaže. Maximálna cena za jednu spätnú SMS je 1,20 € s DPH. Súťažiaci je zaradený do žrebovania po doručení spätnej SMS. Vzhľadom na technickú kapacitu súťažiaci berie na vedomie, že doručenie súťažnej SMS alebo spätnej SMS môže byť s časovým oneskorením oproti času zaslania súťažnej SMS, v takom prípade je pre zaradenie súťažiaceho rozhodujúci čas doručenia spätnej SMS, ktorá je potvrdením doručenia súťažnej SMS.
  5. Súťažiaci, ktorý odošle SMS v nesprávnom tvare, dostane bezodplatnú SMS o neplatnosti zaslanej SMS; organizátor ani technický realizátor nezodpovedá za funkčnosť sietí dotknutých mobilných operátorov.
  6. Súťažiaci zaslaním SMS získavajú zľavu pre nákup tovaru Rádia Expres v e-shope Rádia Expres. V spätnej SMS im bude zaslaný kód, prostredníctvom ktorého si môžu zľavu uplatniť na stránke eshop.expres.sk. Platnosť každého kódu je neobmedzená do jeho použitia alebo odvolania.
  7. Pri prvom žrebovaní 20.6.2024 sa žrebuje zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od 14.6.2024 od 15:00:01 hod. do 20.6.2024 do 15:00:00 hod. Následne bude jedno žrebovanie každý pracovný deň. Každý nasledujúci žrebovací deň sa žrebuje zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od 15:00:01 hod. v deň predchádzajúci aktuálnemu žrebovaniu do 15:00:00 hod. v daný deň žrebovania. Žrebovanie neprebieha cez víkend (sobota, nedeľa), štátne sviatky alebo dni pracovného pokoja a dni, na ktoré je vyhlásený štátny smútok. Náhodným počítačovým výberom sa každý pracovný deň v čase po 15:00:00 hod. vyberie jedno telefónne číslo, na ktoré zavolá moderátor Rádia Expres. Zaslané SMS sa nepresúvajú do ďalšieho žrebovania, každá SMS je zaradená do žrebovania iba jeden raz.
  8. Ak vyžrebovanému účastníkovi telefón zvoní a účastník nezdvihne telefón do 10-tich sekúnd od spustenia zvukovej časomiery moderátorom po prvom zazvonení a v rámci tejto časomiery neodznie aspoň časť hesla súťaže, nevyhráva hlavnú výhru a hlavná výhra sa presúva do ďalšieho bezprostredne nasledujúceho žrebovania. Vyžrebovaný účastník v tomto prípade vyhráva garantovanú výhru.
  9. V prípade, ak je volané telefónne číslo vyžrebovaného účastníka obsadené, nedostupné, neexistujúce, vypnuté, na linke prebieha iný hovor alebo z iného dôvodu sa mu nepodarí dovolať, nevyhráva hlavnú výhru a hlavná výhra sa presúva do ďalšieho bezprostredne nasledujúceho žrebovania. Vyžrebovaný účastník v tomto prípade vyhráva garantovanú výhru.
  10. Na získanie hlavnej výhry je potrebné, aby vyžrebovaný účastník súťaže preukázal zručnosť reagovať a najneskôr do 10-tich sekúnd od spustenia časomiery moderátorom po prvom zazvonení zdvihol hovor a zreteľne ako prvé vyslovil heslo súťaže (slovné spojenie) platné pre konkrétny hrací deň (ak bolo heslo pre konkrétny hrací deň vyhlásené), a ktoré bolo oznámené vo vysielaní Rádia Expres bezprostredne po žrebovaní výhercu predchádzajúceho hracieho dňa, alebo je uvedené na podstránke súťaže na www.expres.sk, tak aby toto heslo súťaže zaznelo v éteri vysielania ako prvé a aby aspoň jeho časť zaznela v časovom limite 10-tich sekúnd od spustenia časomiery; vyžrebovaný účastník nesmie pred vyslovením hesla súťaže povedať iné slová. Moderátor je oprávnený, najmä v prípade nezrozumiteľnosti časti vysloveného hesla súťaže, vyzvať vyžrebovaného účastníka súťaže o zopakovanie hesla; na získanie hlavnej výhry je potrebné, aby vyzvaný účastník súťaže bezprostredne zreteľne zopakoval iba heslo súťaže, platné pre konkrétny hrací deň. Moderátor je oprávnený bezprostredne vo vysielaní Rádia Expres rozhodnúť o tom, či účastník súťaže splnil podmienky súťaže a získava hlavnú výhru alebo v prípade nejasností alebo akýchkoľvek pochybností moderátora má moderátor alebo organizátor súťaže právo bezprostredne vo vysielaní rozhodnúť o odklade rozhodnutia o splnení alebo nesplnení podmienok súťaže kvôli možnosti opakovaného prepočutia si súťažného vstupu. Organizátor je (prostredníctvom moderátora) jedinou oprávnenou osobou rozhodnúť s konečnou platnosťou, či účastník súťaže získa hlavnú výhru. Výherca bude o výhre informovaný bezodkladne vo vysielaní Rádia Expres moderátorom alebo ho organizátor bude následne telefonicky informovať o nesplnení alebo splnení podmienok súťaže a získaní hlavnej výhry. V prípade, že vyžrebovaný účastník získa hlavnú výhru, nemá nárok na získanie garantovanej výhry.
  11. Organizátor je oprávnený v ktorýkoľvek hrací deň bezprostredne po žrebovaní vyhlásiť súťažné kolo, v rámci ktorého je na získanie hlavnej výhry potrebné, aby vyžrebovaný účastník zdvihol hovor do 10-tich sekúnd od spustenia časomiery moderátorom po prvom zazvonení a ozval sa v rámci tejto časomiery s ľubovoľným slovom, slovným spojením, citoslovcom, a pod. Ak v takomto súťažnom kole vyžrebovanému účastníkovi telefón zvoní a účastník nezdvihne telefón do 10-tich sekúnd od spustenia zvukovej časomiery moderátorom po prvom zazvonení a v rámci tejto časomiery neodznie akékoľvek slovo, slovné spojenie, citoslovce a pod., nevyhráva hlavnú výhru a hlavná výhra sa presúva do ďalšieho bezprostredne nasledujúceho žrebovania. Vyžrebovaný účastník v tomto prípade vyhráva garantovanú výhru. Organizátor je oprávnený informovať poslucháčov o spustení takéhoto súťažného kola kedykoľvek vo vysielaní Rádia Expres.
  12. Organizátor je oprávnený v ktorýkoľvek hrací deň vo vysielaní Rádia Expres kedykoľvek vyhlásiť a časovo vymedziť špeciálny bonus, v rámci ktorého bude každá druhá SMS zaslaná z rovnakého telefónneho čísla zaradená trikrát do najbližšieho nasledujúceho žrebovania; alebo v rámci ktorého bude každá tretia SMS zaslaná z rovnakého telefónneho čísla zaradená štyrikrát do najbližšieho nasledujúceho žrebovania.
  13. Pri nesprávnom prijatí hovoru sa suma určená na hlavnú výhru presúva na ďalšie bezprostredne nasledujúce žrebovanie a pripočíta k hlavnej výhre určenej na ďalšie žrebovanie; sumy sa presúvajú a pripočítavajú až kým hlavnú výhru nezíska ďalší vyžrebovaný účastník súťaže. Vyžrebovaný účastník v tomto prípade vyhráva garantovanú výhru.
  14. V prípade, ak je volané telefónne číslo vyžrebovaného účastníka obsadené, nedostupné, neexistujúce, vypnuté, na linke prebieha iný hovor alebo z iného dôvodu sa mu nepodarí dovolať, nevyhráva hlavnú výhru a hlavná výhra sa presúva do ďalšieho bezprostredne nasledujúceho žrebovania. Vyžrebovaný účastník v tomto prípade vyhráva garantovanú výhru.
  15. Organizátor je oprávnený každý hrací deň bezprostredne po žrebovaní určiť a oznámiť nové heslo súťaže pre nasledujúci hrací deň alebo môže oznámiť rovnaké heslo súťaže pre akýkoľvek počet nasledujúcich hracích dní súťaže, a to až do zmeny hesla súťaže, ktoré bude platiť nasledujúci deň súťaže po jeho oznámení. Organizátor je oprávnený informovať poslucháčov o aktuálne platnom hesle súťaže kdekoľvek a kedykoľvek vo vysielaní Rádia Expres.

  Podrobné pravidlá a štatút súťaže
  Zásady ochrany osobných údajov a spracovania cookies
  Tento obsah nie je možné sprístupniť bez prijatia súborov cookies.

  Tento obsah nie je možné sprístupniť bez prijatia súborov cookies.
  Tento obsah nie je možné sprístupniť bez prijatia súborov cookies.
  Tento obsah nie je možné sprístupniť bez prijatia súborov cookies.
  Tento obsah nie je možné sprístupniť bez prijatia súborov cookies.
  Tento obsah nie je možné sprístupniť bez prijatia súborov cookies.
  Tento obsah nie je možné sprístupniť bez prijatia súborov cookies.
  Tento obsah nie je možné sprístupniť bez prijatia súborov cookies.
  Mobilné aplikácie Rádia Expres