Práve hráme

3000 € za 1 SMS


  Práve hráme o 10.000 € a zároveň o 20.000 €

  Aktuálne heslo: „Počúvam Rádio Expres“

  Oslavujeme 20 rokov a vy môžete oslavovať veľké výhry!
  Navyše teraz je tvoja SMS v hre až dvakrát! Každá SMS je teraz v hre o dennú výhru 5.000 EUR a 14. apríla až o 20.000 EUR!

  Výherný telefonát ťa môže zastihnúť kdekoľvek. Cestou z práce, v práci alebo pri nákupoch. Naozaj kdekoľvek! Buď preto pripravený – stačí zdvihnúť telefón so správnym heslom platným pre konkrétny hrací deň a výhra je tvoja. Držíme vám všetkým palce!


  Pošli SMS s textom EXPRES na 7779.

  Je to úplne jednoduché:
  1. Pošli SMS s textom EXPRES na číslo 7779 a tvoja SMS bude v hre dvakrát! O príslušnú dennú výhru a zároveň 14. apríla o výhru 20.000 EUR!
  2. Ak ti zavoláme, zdvihni hovor do 10-tich sekúnd a zreteľne vyslov heslo platné pre konkrétny hrací deň, ktoré bolo vyhlásené vo vysielaní Rádia Expres bezprostredne po vyžrebovaní výhercu predchádzajúceho hracieho dňa alebo je uverejnené na www.expres.sk a výhra je tvoja!
  3. Ak nezdvihneš hovor v časovom limite so správnym heslom platným pre konkrétny hrací deň alebo nezopakuješ heslo bezprostredne po výzve moderátora, nevyhrávaš (podrobné pravidlá nájdeš v štatúte súťaže).
  4. Žrebuje sa každý pracovný deň od 6.4.2020 do 9.4.2020 vždy po 15:00 hod. zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od posledného žrebovania. 14.4.2020 sa žrebuje zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od 3.4.2020 od 15:00 hod. do 14.4.2019 do 15:00 hod.
  5. Zaslaním SMS získavaš zľavu na nákup tovaru Rádia Expres na stránke eshop.expres.sk, ktorú si môžeš uplatniť prostredníctvom kódu z odpovednej SMS.

  Maximálna cena spätnej SMS správy je 0,99 € vrátane DPH. SMS službu technicky zabezpečuje spoločnosť A SMS, s.r.o., Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35830387.

  Účelom súťaže Počúvam Rádio Expres je v rámci reklamnej a propagačnej kampane zvýšiť u širokej verejnosti počúvanosť rozhlasovej programovej služby Rádio Expres.

  Kontakt: smssutaz@expres.sk


  PRAVIDLÁ SÚŤAŽE (platné od 3. apríla 2020 do 14. apríla 2020)
  1. Súťažiaci sa zapojí do súťaže odoslaním SMS v tvare EXPRES na skrátené číslo 7779 zo SIM slovenských mobilných operátorov v období trvania samotnej súťaže; náklady za odoslanú SMS znáša súťažiaci za podmienok zmluvného vzťahu, ktorý má s príslušným prevádzkovateľom elektronickej komunikačnej služby. Systém realizátora akceptuje kľúčové slovo EXPRES písané malými aj veľkými písmenami, pričom takáto SMS sa považuje za platnú SMS. Povinným parametrom SMS je kľúčové slovo EXPRES.
  2. Jeden súťažiaci môže počas celého trvania súťaže poslať viacero SMS.
  3. Každý súťažiaci, ktorý odošle SMS v správnom tvare na správne telefónne číslo súťaže, bude spätne informovaný spoplatnenou SMS o zapojení sa do súťaže. Maximálna cena za jednu spätnú SMS je 0,99 € s DPH. Súťažiaci je zaradený do žrebovania po doručení spätnej SMS. Vzhľadom na technickú kapacitu súťažiaci berie na vedomie, že doručenie súťažnej SMS alebo spätnej SMS môže byť s časovým oneskorením oproti času zaslania súťažnej SMS, v takom prípade je pre zaradenie súťažiaceho rozhodujúci čas doručenia spätnej SMS, ktorá je potvrdením doručenia súťažnej SMS.
  4. Súťažiaci, ktorý odošle SMS v nesprávnom tvare, dostane bezodplatnú SMS o neplatnosti zaslanej SMS; organizátor ani technický realizátor nezodpovedá za funkčnosť sietí dotknutých mobilných operátorov.
  5. Súťažiaci zaslaním SMS získavajú zľavu pre nákup tovaru Rádia Expres v e-shope Rádia Expres, V spätnej SMS im bude zaslaný kód, prostredníctvom ktorého si môžu zľavu uplatniť na stránke eshop.expres.sk. Platnosť každého kódu je neobmedzená do jeho použitia alebo odvolania.
  6. V súťaži bude jedno žrebovanie každý pracovný deň. Pri prvom žrebovaní 6.4.2020 sa žrebuje zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od 3.4.2020 od 15:00:01 hod. do 6.4.2020 do 15:00:00 hod. Pri žrebovaní 7.4.2020 sa žrebuje zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od 6.4.2020 od 15:00:01 hod. do 7.4.2020 do 15:00:00 hod. Pri žrebovaní 8.4.2020 sa žrebuje zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od 7.4.2020 od 15:00:01 hod. do 8.4.2020 do 15:00:00 hod. Pri žrebovaní 9.4.2020 sa žrebuje zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od 8.4.2020 od 15:00:01 hod. do 9.4.2020 do 15:00:00 hod. Pri žrebovaní 14.4.2020 sa žrebuje zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od 3.4.2020 od 15:00:01 hod. do 14.4.2020 do 15:00:00 hod. Všetky SMS zaradené do žrebovania 14.4.2020 sa nepresúvajú do ďalšieho žrebovania, ktoré bude vyhlásené najneskôr 14.4.2020 v čase po 15:00 hod.
  7. Žrebovanie neprebieha cez víkend (sobota, nedeľa), štátne sviatky alebo dni pracovného pokoja a dni, na ktoré je vyhlásený štátny smútok. Náhodným počítačovým výberom sa každý pracovný deň v čase po 15:00:00 hod. vyberie jedno telefónne číslo, na ktoré zavolá moderátor Rádia Expres. V prípade, že výhru určenú na žrebovanie 14.4.202 po 15:00 hod. nevyhrá žiaden súťažiaci, tak sa výhra presúva do najbližšieho žrebovania v súťaži Počúvam Rádio Expres, ktoré bude vyhlásené najneskôr 14.4.2020 v čase po 15:00 hod., a o túto sumu bude navýšená príslušná denná výhra určená pre najbližšie žrebovanie.
  8. Ak vyžrebovanému účastníkovi telefón zvoní a účastník nezdvihne telefón do 10s. od spustenia zvukovej časomiery moderátorom po prvom zazvonení a v rámci tejto časomiery neodznie aspoň časť hesla súťaže, nevyhráva a výhra sa presúva do ďalšieho bezprostredne nasledujúceho žrebovania.
  9. V prípade, ak je volané telefónne číslo vyžrebovaného účastníka obsadené, nedostupné, neexistujúce, vypnuté, na linke prebieha iný hovor alebo z iného dôvodu sa mu nepodarí dovolať, nevyhráva a výhra sa presúva do ďalšieho bezprostredne nasledujúceho žrebovania.
  10. Na získanie výhry je potrebné, aby vyžrebovaný účastník súťaže preukázal zručnosť reagovať a najneskôr do 10s. od spustenia časomiery moderátorom po prvom zazvonení zreteľne ako prvé vyslovil heslo súťaže (slovné spojenie) platné pre konkrétny hrací deň, a ktoré bolo oznámené vo vysielaní Rádia Expres bezprostredne po žrebovaní výhercu predchádzajúceho hracieho dňa, alebo je uvedené na podstránke súťaže na www.expres.sk, tak aby toto heslo súťaže zaznelo v éteri vysielania ako prvé a aby aspoň jeho časť zaznela v časovom limite 10s. od spustenia časomiery; vyžrebovaný účastník nesmie pred vyslovením hesla súťaže povedať iné slová. Moderátor je oprávnený, najmä v prípade nezrozumiteľnosti časti vysloveného hesla súťaže, vyzvať vyžrebovaného účastníka súťaže o zopakovanie hesla; na získanie výhry je potrebné, aby vyzvaný účastník súťaže bezprostredne zreteľne zopakoval iba heslo súťaže, platné pre konkrétny hrací deň. Moderátor je oprávnený bezprostredne vo vysielaní Rádia Expres rozhodnúť o tom, či účastník súťaže splnil podmienky súťaže a získava výhru alebo v prípade nejasností alebo akýchkoľvek pochybností moderátora má moderátor alebo organizátor súťaže právo bezprostredne vo vysielaní rozhodnúť o odklade rozhodnutia o splnení alebo nesplnení podmienok súťaže kvôli možnosti opakovaného prepočutia si súťažného vstupu. Organizátor je (prostredníctvom moderátora) jedinou oprávnenou osobou rozhodnúť s konečnou platnosťou, či účastník súťaže získa výhru. Výherca bude o výhre informovaný bezodkladne vo vysielaní Rádia Expres moderátorom alebo ho organizátor bude následne telefonicky informovať o nesplnení alebo splnení podmienok súťaže a získaní výhry.
  11. Pri nesprávnej odpovedi po prijatí hovoru alebo na výzvu moderátora sa suma určená na výhru presúva na ďalšie bezprostredne nasledujúce žrebovanie a pripočíta k výhre určenej na ďalšie žrebovanie; sumy sa presúvajú a pripočítavajú až kým výhru nezíska ďalší vyžrebovaný účastník súťaže.
  12. Organizátor je oprávnený každý hrací deň bezprostredne po žrebovaní určiť a oznámiť nové heslo súťaže pre nasledujúci hrací deň alebo môže oznámiť rovnaké heslo súťaže pre akýkoľvek počet nasledujúcich hracích dní súťaže, a to až do zmeny hesla súťaže, ktoré bude platiť nasledujúci deň súťaže po jeho oznámení. Organizátor  je oprávnený informovať poslucháčov o aktuálne platnom hesle súťaže kdekoľvek a kedykoľvek vo vysielaní Rádia Expres.
  13. Organizátor je tiež oprávnený pre ktorýkoľvek hrací deň určiť a oznámiť heslo súťaže rozšírené o slovný prídavok k heslu, platné pre jeden alebo pre akýkoľvek počet nasledujúcich hracích dní súťaže. Organizátor  je oprávnený informovať poslucháčov o aktuálne platnom hesle súťaže a prídavku k heslu súťaže kdekoľvek a kedykoľvek vo vysielaní Rádia Expres.

  Podrobné pravidlá a štatút súťaže
  Zásady ochrany osobných údajov a spracovania cookies

  Keď ti zavolá Expres – Hide the pain Harold

  Keď ti zavolá Expres – Distracted Boyfriend

  Keď ti zavolá Expres – Star Trek Facepalm

  Keď ti zavolá Expres – Slapping meme

  aplikacie Rádia Expres