Všeobecné podmienky používania www.expres.sk

Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom webového sídla expres.sk je
  EXPRES MEDIA k. s.
  Sídlo: Vrútocká 48, 821 04 Bratislava
  Zastúpená: D.EXPRES k. s ., komplementár, D.EXPRES Management spol. s.r.o. štatutárny orgán komplementára, Ivan Antala, konateľ
  Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vl. č. 1353/B
  IčO: 35 792 094
  DIč: 2020223216
  Ič DPH: SK2020223216
  IBAN: SK60 1111 0000 0013 8071 7015
  SWIFT (BIC): UNCRSKBX
  Kontaktné údaje: tel.: 02/59 30 89 00, e-mail expres@expres.sk, reklamačné stredisko EXPRES MEDIA k. s., Vrútocká 48, Bratislava, Slovakia, 821 04 pondelok až piatok od 09.00 – 17.30 hod. okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov
  (ďalej len „Expres“).
 2. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170, http://www.soi.sk.
 3. Webovým sídlom expres.sk sa rozumejú aj podstránky expres.sk, vrátane podstránok spotrebiteľských súťaží a FCB profilov.
 4. Služby na expres.sk sú poskytované bezplatne pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, najmä na podstránke http://eshop.expres.sk/. Prevádzkovateľ môže sprístupniť vybraný obsah len osobám, ktoré umožnia používanie cookies. Služby na expres.sk nie sú adresované deťom mladším ako 16 rokov.
 5. Slovesné diela, fotografie, audiovizuálne diela, zvukové záznamy, softvér a vysielanie ako predmety ochrany autorského práva nachádzajúce sa na expres.sk možno používať výlučne na súkromné účely a ich sprístupnenie na expres.sk nie je udelením licencie na ich použitie užívateľovi ani inej osobe, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
 6. Podmienkou využívania služieb na expres.sk je bezvýhradný súhlas užívateľa s týmito podmienkami; v prípade, ak užívateľ s podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený služby využívať.
 7. Tieto podmienky a Zásady ochrany osobných údajov a spracúvaní cookies informujú užívateľov:
  • o používaní cookies, prevádzkových a lokalizačných údajov podľa § 55 až § 58 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov,
  • o podmienkach spracovávania osobných údajov v súlade s priamo uplatniteľným NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • o poskytovaní služby informačnej spoločnosti zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 8. Expres.sk by mal korektne fungovať v najpoužívanejších internetových prehliadačoch. Expres neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru expres.sk. Expres tiež nezodpovedá za akúkoľvek ujmu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na expres.sk.
 9. Expres má právo kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne. Expres má právo kedykoľvek vykonať technickú odstávku expres.sk, a to aj bez akéhokoľvek
 10. Expres si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky a rozsah služieb poskytovaných na expres.sk.

Pravidlá diskusie a povinnosti užívateľa

 1. V diskusii je užívateľom zakázané pridávať príspevky, ktoré:
  • obsahujú alebo môžu obsahovať vulgarizmy, obscénnosti, vyhrážky a osobné útoky voči iným diskutujúcim a tretím osobám, ktoré môžu byť v rozpore s dobrými mravmi alebo môžu zasiahnuť do práv a právom chránených záujmov iných osôb
  • podnecujú alebo môžu podnecovať k potláčaniu základných práv a slobôd, násiliu, rasizmu, diskriminácii, hanobeniu skupín obyvateľstva, k rasovej, národnostnej a etnickej neznášanlivosti, alebo obsahujú, vyzývajú alebo podporujú iné nezákonné konanie, produkt alebo porušovanie zákonov, vrátane odkazov na internetové stránky s takýmto obsahom
  • propagujú alebo môžu propagovať komerčné produkty alebo majú zjavne reklamný obsah,
  • obsahujú alebo môžu obsahovať osobné údaje,
  • obsahujú nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty alebo opakovane obsahujú rovnaký príspevok.
 2. Expres si vyhradzuje právo posúdiť, či daný príspevok môže porušiť pravidlá diskusie a môže zasahovať do jednotlivých príspevkov, zmazať príspevky alebo jednotlivým užívateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusii, ak príspevky porušujú tieto pravidlá alebo na základe predchádzajúcich príspevkov, je podozrenie, že by mohli porušovať tieto pravidlá.
 3. Ak sa užívateľ domnieva, že niektorý z príspevkov porušuje tieto pravidlá, môže to oznámiť na expres@expres.sk.
 4. Príspevky a vyjadrenia jednotlivých diskutujúcich predstavujú názory užívateľov a Expres nezodpovedá za prezentované názory a ani sa s nimi nestotožňuje.
 5. Užívateľ je povinný dodržiavať tieto pravidlá a súčasne aj konkrétne pravidlá, ak sa takéto aplikujú na niektorú zo služieb na expres.sk, vrátane všeobecných obchodných podmienok eshop.expres.sk, podmienok spotrebiteľských súťaží, ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 6. Užívateľom služieb expres.sk, vrátane podstránok expres.sk, najmä podstránok spotrebiteľských súťaží a FCB profilov je zakázané:
  • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých význam je v rozpore s dobrými mravmi,
  • uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe alebo skutočnosti,
  • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
  • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,
  • otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, cigarety, omamné látky, jedy a prekurzory alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,
  • ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,
  • propagovať pornografiu,
  • propagovať politické strany alebo hnutia, alebo jej predstaviteľov,
  • poskytovať prostredníctvom expres.sk reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám.