Všeobecné podmienky používania www.expres.sk


Úvodné ustanovenia


 1. Prevádzkovateľom webového sídla expres.sk je

EXPRES MEDIA k. s.
Sídlo: Vrútocká 48, 821 04 Bratislava
Zastúpená: D.EXPRES k. s ., komplementár, D.EXPRES Management spol. s.r.o. štatutárny orgán komplementára, Ivan Antala, konateľ
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vl. č. 1353/B
IčO: 35 792 094
DIč: 2020223216
Ič DPH: SK2020223216
IBAN: SK10 1100 0000 0026 2304 3866
SWIFT (BIC):  TATRSKBX
Kontaktné údaje: tel.: 02/59 30 89 55, e-mail expres@expres.sk, reklamačné stredisko EXPRES MEDIA k. s., Vrútocká 48, Bratislava, Slovakia, 821 04 pondelok až piatok od 09.00 – 17.30 hod. okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov

(ďalej len „Expres“).

 1. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170, http://www.soi.sk.

 2. Webovým sídlom expres.sk sa rozumejú aj podstránky expres.sk, vrátane podstránok spotrebiteľských súťaží a FCB profilov.

 3. Služby na expres.sk sú poskytované bezplatne pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, najmä na podstránke http://eshop.expres.sk/. Prevádzkovateľ môže sprístupniť vybraný obsah len osobám, ktoré umožnia používanie cookies. Služby na expres.sk nie sú adresované deťom mladším ako 16 rokov.

 4. Slovesné diela, fotografie, audiovizuálne diela, zvukové záznamy, softvér a vysielanie ako predmety ochrany autorského práva nachádzajúce sa na expres.sk možno používať výlučne na súkromné účely a ich sprístupnenie na expres.sk nie je udelením licencie na ich použitie užívateľovi ani inej osobe, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

 5. Podmienkou využívania služieb na expres.sk je bezvýhradný súhlas užívateľa s týmito podmienkami; v prípade, ak užívateľ s podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený služby využívať.

 6. Tieto podmienky a Zásady ochrany osobných údajov a spracúvaní cookies informujú užívateľov:

 1. Expres.sk by mal korektne fungovať v najpoužívanejších internetových prehliadačoch. Expres neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru expres.sk. Expres tiež nezodpovedá za akúkoľvek ujmu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na expres.sk.

 2. Expres má právo kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne. Expres má právo kedykoľvek vykonať technickú odstávku expres.sk, a to aj bez akéhokoľvek

 3. Expres si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky a rozsah služieb poskytovaných na expres.sk.Pravidlá diskusie a povinnosti užívateľa

 1. V diskusii je užívateľom zakázané pridávať príspevky, ktoré:

 1. Expres si vyhradzuje právo posúdiť, či daný príspevok môže porušiť pravidlá diskusie a môže zasahovať do jednotlivých príspevkov, zmazať príspevky alebo jednotlivým užívateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusii, ak príspevky porušujú tieto pravidlá alebo na základe predchádzajúcich príspevkov, je podozrenie, že by mohli porušovať tieto pravidlá.

 2. Ak sa užívateľ domnieva, že niektorý z príspevkov porušuje tieto pravidlá, môže to oznámiť na expres@expres.sk.

 3. Príspevky a vyjadrenia jednotlivých diskutujúcich predstavujú názory užívateľov a Expres nezodpovedá za prezentované názory a ani sa s nimi nestotožňuje.

 4. Užívateľ je povinný dodržiavať tieto pravidlá a súčasne aj konkrétne pravidlá, ak sa takéto aplikujú na niektorú zo služieb na expres.sk, vrátane všeobecných obchodných podmienok eshop.expres.sk, podmienok spotrebiteľských súťaží, ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 5. Užívateľom služieb expres.sk, vrátane podstránok expres.sk, najmä podstránok spotrebiteľských súťaží a FCB profilov je zakázané: