Práve hráme

Podmienky používania


1.           Úvodné ustanovenia
1.1         Prevádzkovateľom webového sídla expres.sk je
EXPRES MEDIA k. s.
Sídlo: Vrútocká 48, 821 04 Bratislava
Zastúpená: D.EXPRES k. s ., komplementár, D.EXPRES Management spol. s.r.o. štatutárny orgán komplementára, Ivan Antala, konateľ
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vl. č. 1353/B
IČO: 35 792 094
DIČ: 2020223216
IČ DPH: SK2020223216
IBAN: SK10 1100 0000 0026 2304 3866
SWIFT (BIC):  TATRSKBX
Kontaktné údaje: tel.: 02/59 30 89 55, e-mail expres@expres.sk, reklamačné stredisko EXPRES MEDIA k. s., Vrútocká 48, Bratislava, Slovakia, 821 04 pondelok až piatok od 09.00 – 17.30 hod. okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170, http://www.soi.sk 
(ďalej len „Expres“).
1.2         Webovým sídlom expres.sk sa rozumejú aj podstránky expres.sk, vrátane podstránok spotrebiteľských súťaží a FCB profilov.
1.3         Služby na expres.sk sú poskytované bezplatne pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, najmä na podstránke http://eshop.expres.sk/.
1.4         Slovesné diela, fotografie, audiovizuálne diela, zvukové záznamy, softvér a vysielanie ako predmety ochrany autorského práva nachádzajúce sa na expres.sk možno používať výlučne na súkromné účely a ich sprístupnenie na expres.sk nie je udelením licencie na ich použitie užívateľovi ani inej osobe, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
1.5         Podmienkou využívania služieb na expres.sk je bezvýhradný súhlas užívateľa s týmito podmienkami; v prípade, ak užívateľ s podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený služby využívať.
1.6         Tieto podmienky informujú užívateľov v súlade s § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov o používaní cookies, ako aj o podmienkach spracovávania osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), o poskytovaní služby informačnej spoločnosti zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
1.7         Expres.sk by mal korektne fungovať v najpoužívanejších internetových prehliadačoch.

2.           Používanie súborov cookies
2.1         Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (napr. počítač, smartphone, tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies slúžia na uchovávanie informácií, ktoré neumožňujú identifikáciu osôb. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na rozhodnutí užívateľa. V prípade zmeny ich neakceptovania však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort, vrátane obmedzenej možnosti hlasovania.
2.2         Používaním expres.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok  považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.
2.3         Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a skvalitňovať služby expres.sk, prispôsobiť ich užívateľom a zlepšovať ich štruktúru a obsah, najmä aby sme mohli užívateľom prispôsobiť obsah a inzerciu a zároveň, umožnili im hlasovať, a aby sme vedeli analyzovať a štatisticky vyhodnocovať používanie služieb expres.sk.
2.4         Zmeniť nastavenie automatického akceptovania cookies môžete zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies sa nachádzajú vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. V prípade používania viacerých zariadení, je potrebné vykonať voľbu používania cookies na každom zariadení.
2.5         Informácie zozbierané pomocou cookies poskytujeme aj partnerom z oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz. Ide najmä o používanie služby spoločnosti Google s názvom Google Analytics. Využívanie cookies služby Google Analtics môžete nájsť aj TU. V prípade zákazníkov využívajúcich inzertné funkcie služby Google Analytics sa používajú súbory cookie spoločnosti Google pre reklamy. Tie umožňujú aktiváciu funkcií, ako je napríklad remarketing, pre produkty ako AdWords v Obsahovej sieti Google. Informácie o využívaní služby Gemius môžete nájsť TU. Informácie o využívaní služby sitELEMENT môžete nájsť TU. Informácie o využívaní služby Etarget môžete nájsť TU. Informácie o využívaní služby NetSucces môžete nájsť TU.

3.           Ochrana osobných údajov
3.1         Expres je prevádzkovateľom v súlade s § 6 zákona o ochrane osobných údajov a spracúva osobné údaje v súlade a za podmienok podľa zákona o ochrane osobných údajov.
3.2         Dotknutá osoba je osoba, ktorej osobné údaje Expres zbiera na základe jej súhlasu alebo v osobitných prípadoch bez súhlasu podľa § 10 zákona o ochrane osobných údajov.
3.3         Prevádzkovateľ je oprávnený podľa § 10 ods. 3 písm. d) spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak predmetom spracúvania sú výlučne titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby bez možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie je určené výhradne pre potreby prevádzkovateľa v poštovom styku s dotknutou osobou a evidencie týchto údajov.
3.4         Dotknutá osoba má podľa § 28 zákona o osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
–       potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
–       vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
–       vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
–       vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
–       opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
–       likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
–       likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
–       blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
3.5         Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
–       spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
–       využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
–       poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
3.6         Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
3.7         Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
–       písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
–       osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
–       u sprostredkovateľa, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
3.8         Prevádzkovateľ je podľa § 29 zákona o ochrane osobných údajov povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti, a to bezplatne alebo za náhradu účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe.
3.9         V prípade ak prevádzkovateľ obmedzí právo dotknutej osoby na likvidáciu osobných údajov podľa § 28 ods. 1 písm. e) a f) zákona o ochrane osobných údajov oznámi toto prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov.

4.           Pravidlá diskusie a povinnosti užívateľa
4.1         V diskusii je užívateľom zakázané pridávať príspevky, ktoré:
–     obsahujú alebo môžu obsahovať vulgarizmy, obscénnosti, vyhrážky a osobné útoky voči iným diskutujúcim a tretím osobám, ktoré môžu byť v rozpore s dobrými mravmi alebo môžu zasiahnuť do práv a právom chránených záujmov iných osôb
–     podnecujú alebo môžu podnecovať k potláčaniu základných práv a slobôd, násiliu, rasizmu, diskriminácii, hanobeniu skupín obyvateľstva, k rasovej, národnostnej a etnickej neznášanlivosti, alebo obsahujú, vyzývajú alebo podporujú iné nezákonné konanie, produkt alebo porušovanie zákonov, vrátane odkazov na internetové stránky s takýmto obsahom
–     propagujú alebo môžu propagovať komerčné produkty alebo majú zjavne reklamný obsah,
–     obsahujú alebo môžu obsahovať osobné údaje,
–     obsahujú nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty alebo opakovane obsahujú rovnaký príspevok.
4.2         Expres si vyhradzuje právo posúdiť, či daný príspevok môže porušiť pravidlá diskusie a môže zasahovať do jednotlivých príspevkov, zmazať príspevky alebo jednotlivým užívateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusii, ak príspevky porušujú tieto pravidlá alebo na základe predchádzajúcich príspevkov, je podozrenie, že by mohli porušovať tieto pravidlá.
4.3         Ak sa užívateľ domnieva, že niektorý z príspevkov porušuje tieto pravidlá, môže to oznámiť na expres@expres.sk.
4.4         Príspevky a vyjadrenia jednotlivých diskutujúcich predstavujú názory užívateľov a Expres nezodpovedá za prezentované názory a ani sa s nimi nestotožňuje.
4.5         Užívateľ je povinný dodržiavať tieto pravidlá a súčasne aj konkrétne pravidlá, ak sa takéto aplikujú na niektorú zo služieb na expres.sk, vrátane všeobecných obchodných podmienok eshop.expres.sk, podmienok spotrebiteľských súťaží, ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
4.6         Užívateľom služieb expres.sk, vrátane podstránok expres.sk, najmä podstránok spotrebiteľských súťaží a FCB profilov je zakázané:
–     používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých význam je v rozpore s dobrými mravmi,
–     uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe alebo skutočnosti,
–     propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
–     propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,
–     otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, cigarety, omamné látky, jedy a prekurzory alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,
–     ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,
–     propagovať pornografiu,
–     propagovať politické strany alebo hnutia, alebo jej predstaviteľov,
–     poskytovať prostredníctvom expres.sk reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám.

5.           Záverečné ustanovenia
5.1         Expres neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru expres.sk. Expres tiež nezodpovedá za akúkoľvek ujmu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na expres.sk.
5.2         Expres má právo kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne. Expres má právo kedykoľvek vykonať technickú odstávku expres.sk, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
5.3         Expres si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky a rozsah služieb poskytovaných na expres.sk.
5.4         Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. januára 2016.

aplikacie Rádia Expres