Práve hráme

06/05/2015

Slovenka rieši v Kanade poistné spory


Uspeli vo svete, doma ich nepoznáme! Každú stredu v premiére (repríza v sobotu) Oli Džupinková predstavuje Slovákov, ktorí žijú v zahraničí. Ďalšie tipy môžete posielať na dzupinkova@expres.sk

Martina Tokárová Kuzmová, právnička

JUDr. Martina Tokárová Kuzmová, PhD. sa narodila v Snine. Po skončení osemročného gymnázia pokračovala v magisterskom aj doktorandskom štúdiu práva na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Od roku 2008 pracovala na Okresnom úrade v Košiciach až kým neodišla do Toronta za manželom. So sedemročnou praxou teraz pracuje pre spoločnosť, ktorá poskytuje právno-ekonomické a najmä daňové poradenstvo. Špecializujú sa na vyčíslenie škôd vyplyvajúcich z akýchkoľvek udalostí, ktoré majú za následok prerušenie zárobkovej činnosti, ako napríklad zranenie, nezákonné uväznenie, neplatné skončenie pracovného pomeru, rozvodu či zanedbanie povinnej starostlivosti. Ide však najmä o nároky súvisiace s dopravnou nehodou. Vedie tím ôsmich ľudí a hovorí, že je to práca snov. Na Kanadaňoch má rada ich pozitívnu energiu a ochotu pomáhať. Chce sa ale vrátiť na Slovensko, pretože má rada našu krajinu, kultúru a k tomu je aj hrdou Rusínkou.

Oli: Kedy a ako si sa rozhodla, že odídeš do Kanady?

Martina: Môj manžel v tom čase pôsobil ako vedecký pracovník vrámci postdoktorandského programu v Princess Margaret Cancer Centre. Rozhodla som sa, že ho navštívim a nakoniec som tam zostala. V prvom rade celý môj odchod prebehol za pomerne dramatických okolností. 24. februára 2014 som ešte predpoludním obhajovala dizertačnú prácu a ešte v ten deň som odletela do Kanady. Aj keď pôvodne som si myslela, že sa tam zdržím maximálne mesiac.

Oli: Čo Ťa ovplyvnilo, že si zostala?

Martina: Pracovná ponuka. Prácu v Kanade som si našla na stránke podobnej ako je naša profesia.sk. Dostala som šancu pracovať v oblasti poistného práva a daňového poradenstva, čo bol môj sen už doma, tak som sa rozhodla, že túto príležitosť využijem a vyskúšam to. V Košiciach som pracovala 5 rokov na priestupkovom oddelení a následne som pracovala ako vedúca odboru opravných prostriedkov s krajskou pôsobnosťou, ktorý mal na starosti odvolania vrámci Košického kraja.

Oli: Ako vyzeral pohovor?

Martina: Absolvovala som výberové konanie, ktoré pozostávalo z niekoľkých kôl a po úspešných pohovoroch ma prijali. Išlo o testy jazykových znalostí, IQ testov, prezentačných a komunikačných schopností a testy osobnosti.

Martina odišla za manželom do Kanady a našla si prácu svojich snov
Martina odišla za manželom do Kanady a našla si prácu svojich snov

Oli: O akú prácu išlo a pre akú spoločnosť si začala pracovať?

Martina: Naša spoločnosť GREAT OAK Vocational Forensic Accounting Inc. poskytuje právno-ekonomické, najmä daňové poradenstvo. Špecializujeme sa na vyčíslenie škôd vyplyvajúcich z akýchkoľvek udalostí, ktoré majú za následok prerušenie zárobkovej činnosti, ako napríklad zranenie, nezákonné uväznenie, neplatné skončenie pracovného pomeru, rozvodu či zanedbanie povinnej starostlivosti. Ide však najmä o nároky súvisiace s dopravnou nehodou. Služby poskytujeme vrámci provincie Ontario a sídlo hlavnej kancelárie je v Toronte. V podstate pripravujeme odborné posúdenie a vyčíslenie škody, ktorá klientovi vznikla v súvislosti s tým, že v dôsledku zranení po dopravnej nehode, nemohol vykonávať prácu v rovnakom rozsahu ako tomu bolo pred dopravnou nehodou. A to, či už ide o výkon závislej práce alebo samostatne zárobkovo činné osoby.

Oli: Každá krajina má iný právny systém, ako je to v Kanade? Musela si si dokončiť vzdelanie?

Martina: Moja pozícia je veľmi špecifická. Poskytujeme právno-ekonomické poradenstvo, takže nemusela som si robiť žiadne rozdielové skúšky, ale musela som absolvovať intenzívny mesačný tréning. Po úvodnom tréningu som pracovala ako Insurance Claims Advisor. Po roku ma šéf prekvapil povýšením na pozíciu Insurance Claims Supervisor. Skúsenosti s riadením kolektívu som nadobudla ešte na Slovensku, keď som pracovala ako vedúca odboru opravných prostriedkov s krajskou pôsobnosťou na Okresnom úrade v Košiciach, kde som bola zodpovedná za 15 zamestnancov. V septembri minulého roka som navyše začala študovať na University of Toronto vrámci programu doplnkového vzdelávania – program Business Management. Po úspešnom absolvovaní stanoveného počtu semestrov sa končí udelením certifikátu.

Martina žije s manželom v Toronte už vyše roka
Martina žije s manželom v Toronte už vyše roka

Oli: Ako to v praxi vyzerá?

Martina: Pracujeme približne s 50-timi právnickými kanceláriami v Toronte a širšom okolí, ktoré sa špecializujú v oblasti “personal injury law”. Podľa Ontario Insurance Act a Statutory Accident Benefit Schedule v znení novely číslo 34/ z roku 2010 musí byť toto odborné posúdenie škody pripravené členom Komory audítorov a certifikovaných účtovníkov. Za týmto účelom si advokátske kancelárie vyžiadajú služby našej spoločnosti a my teda následne uskutočňujeme v mene klienta všetky právne kroky v zmysle zákona. V mene klienta zasielame záverečnú správu s vyčíslením všetkých nárokov, ktoré si voči poisťovni uplatňuje. toto vyčíslenie je nevyhnutné pre úspešný výsledok vrámci občiansko-súdneho konania. Ak nedôjde k plneniu zo strany poisťovne, klient má právo sa voči rozhodnutiu odvolať. Nasleduje mimosúdne riešenie sporov medzi účastníkmi zmluvných vzťahov, podľa ontárijskej legislatívy je v tomto prípade mediačné konanie povinné. Mediačné konanie začína na návrh doručený Financial Services Commission of Ontario, a táto inštitúcia následne vymenuje mediátora. Dve tretiny vzniknutých sporov sa vrámci mediácie úspešne vyriešia, k spokojnosti oboch strán. Ak nedôjde k dohode vrámci mediácie, ďalšou možnosťou je vyriešiť spor v rámci rozhodcovského konania alebo návrhom na začatie konania pred súdom.

Oli: Uveď nejaký konkrétny príklad.

Martina: Napríklad keď sa klient stane účastníkom dopravnej nehody, zranil sa a nemôže sa vrátiť späť do práce, tak podľa tohto zákona má možnosť si žiadať rôzne benefity a jedným z týchto benefitov je aj náhrada jeho príjmu, ktorý je limitovaný istou hornou hranicou. Spoločnosť kalkuluje, ktorý príjem možno do tejto kalkulácie zahrnúť.

Martina pracuje v kanadsej spoločnosti v oblasti poistného práva a daňového poradenstva
Martina pracuje v kanadskej spoločnosti v oblasti poistného práva a daňového poradenstva

Oli: To je náplň firmy a čo konkrétne robíš Ty?

Martina: Komunikujem s klientmi, ich právnymi zástupcami a poisťovňami. Vrámci úvodnej konzultácie je potrebné klientovi objasniť právnu úpravu a vysvetliť mu, aké benefity mu garantuje Ontario Insurance Act, podrobne vysvetliť, aké právne kroky sú potrebné na úspešné uplatnenie svojich nárokov. Je potrebné zistiť status klienta, či ide o osobu vykonávajúcu závislú prácu alebo samostatne zárobkovo činnú osobu, podnikateľa, treba vysvetliť a objasniť tlačivá, ktoré žiadateľ o benefity povinne predkladá poisťovni a tieto následne v mene klienta poisťovni doručiť. Ďalším krokom je vyhodnocovanie daňového priznania klienta za obdobie predchádzajúce dopravnej nehode, a to približne obdobie troch rokov. Posidzujeme druh príjmu klienta podľa Income Tax Canada a spôsobilosť klienta nárokovať si benefit v zmysle spomínaného Ontario Insurance Act. Naši audítori vypracujú kalkuláciu a mojou úlohou je následne komunikovať s poisťovňou.

Oli: Spomínala si povinnú mediáciu. Ako funguje celý proces?

Martina: Záleží na zložitosti prípadu. Ak ide o zložitejšie prípady, tak z kancelárie ideme dvaja až traja a sme súčasťou mediačného procesu. Lebo je potrebné vysvetliť celú kalkuláciu, obhájiť ju a presvedčiť mediátora. Pokiaľ nedôjde k plneniu zo strany poisťovne, klient má právo uskutočniť ďalšie nasledovné kroky. Prvým povinným krokom je mediácia, je to bezplatný proces. Mediátora menuje vládna inštitúcia, a pokiaľ obe strany súhlasia, stretnú sa rokujú za prítomnosti právnych zástupcov.

Oli: Na Slovensku povinnú mediáciu nemáme. Myslíš si, že by sme ju mali zaviesť?

Martina: Myslím si, že by to bolo určite dobrým krokom, lebo až dve tretiny sporov sa vyriešia vrámci mediácie a mimosúdne. A nedochádza k preťaženosti súdov, ako je to na Slovensku.

image2
Martina pracuje pre spoločnosť GREAT OAK Vocational Forensic Accounting Inc., ktorá poskytuje právno-ekonomické, najmä daňové poradenstvo

Oli: Koľko ľudí tvorí tím Vašej spoločnosti?

Martina: Približne 30 ľudí a sme medzinárodný kolektív. Ja mám na starosti chod hlavnej kancelárie v Toronte a manažment môjho tímu. Ten pozostáva z ôsmich pracovníkov. Mám v tíme ľudí z Indie, Ruska, Južnej Kórey, Ukrajiny, Talianska, Poľska a Kanady. Je pre mňa nesmierne obohacujúce pracovať s ľuďmi z iných kultúr a dozvedieť sa toľko nového priamo od ľudí, ktorí v týchto krajinách vyrastali. Ale musím povedať, že ja som hrdou Rusínkou, tak zmýšľaním mi je najbližšou kolegyňa z Ukrajiny. :)

Oli: Máš rada svoju prácu?

Martina: Určite áno, má to zmiešaný právno-ekonomický charakter a človek sa má vždy čo nové naučiť. Neustále sa rozvíjam a dostávam sa k novým informáciám. Je to živý sektor, prechádzame nejakými zmenami a je to veľmi zaujímavé.

Martina je hrdou Rusínkou a vie, že na Slovensko sa chce určite vrátiť
Martina je hrdou Rusínkou a vie, že na Slovensko sa chce určite vrátiť

Oli: Aké boli začiatky?

Martina: Začiatky boli ťažké, aj keď je to práca mojich snov. Bola som veľmi šťastná, keď som dostala túto pracovnú ponuku. Je to hlavne veľmi vyčerpávajúce, bežne trávim v kancelárii 12 hodín denne. Ale, vždy je to o to ľahšie, ak má človek svoju prácu rád a baví ho a robí ju s láskou. Potom aj ten čas strávený v práci je príjemný. A sme veľmi dobrý kolektív.

Oli: Aký je Tvoj cieľ? Kam chceš ďalej pracovne postupovať?

Martina: Chcela by som pracovať pre niektorú z veľkých poistných spoločností. Možno vrámci nejakej riadiacej pozície.

Oli: Poďme teraz mimo práce. Aký je život v Kanade?

Martina: Pre mňa bol príchod do cudzej krajiny trošku šok, lebo nikdy som takto dlho nebola mimo domova. Ale možno práve preto, že ľudia sú tu veľmi nápomocní, tak keď som mala problém, vždy mi každý pomohol. Najmä ľudia z poľskej komunity a medzi Poliakmi som si našla aj veľa priateľov. Ale Toronto je veľmi bezpečným mestom a ja sa tu cítim príjemne. Mám pocit, že ľudia sú tu šťastní, sú usmiati, spokojní. Nemajú s ničím problém, čokoľvek na ulici potrebuješ, tak Ti poradia a pomôžu. Na Toronte mám najradšej práve tú pozitívnu energiu. Ale zároveň sú veľmi nároční a kritickí, najmä na seba samých a život, ktorý žijú. Sú vyberaví aj vo vzťahu k práci. Samotní Kanaďania sú takí, že hľadajú prácu dovtedy, kým nenájdu prácu, ktorá ich baví a nerobia ju s láskou.

Oli: Uvažujete s manželom o návrate na Slovensko?

Martina: Určite sa plánujeme vrátiť na Slovensko. Ja si prácu v Kanade veľmi cením, snažím sa užiť si každú minútu a príležitosť pracovať vo svojom odbore je pre mňa veľmi vzácne. Ale som veľmi rodinný typ, a v podstate, aj keď si s rodičmi telefonujem denne, v budúcnosti chcem byť s nimi čo najčastejšie. Samozrejme, mám rada naše Slovensko a kultúru. Zatiaľ je to o tom, čo nám ponúka Kanada pracovne a zvážime všetky klady a zápory.

Foto: Archív Martina Tokárová Kuzmová

#olidzupi

Odporúčame

aplikacie Rádia Expres