Práve hráme

3000 € za 1 SMS


  Práve hráme o 3.000 €

  Aktuálne heslo v popoludňajšej show Bohatý týždeň: „Počúvam Rádio Expres!“

  Výherný telefonát ťa môže zastihnúť kdekoľvek. Cestou z práce, v práci alebo pri nákupoch. A teraz až do odvolania už aj pri raňajkách, alebo na ceste do práce! Buďte preto pripravení, lebo teraz je každá SMS v hre dvakrát! Držíme vám všetkým palce!


  Pošli SMS s textom EXPRES na 7779.

  Je to úplne jednoduché:
  1. Pošli SMS s textom EXPRES na číslo 7779
  2. Tvoja SMS bude zaradená do dvoch hier v rámci našej súťaže  – v popoludňajšej show Bohatý týždeň a navyše aj v rannej show Hemendex!
  3. Ak ti zavoláme z popoludňajšej show Bohatý týždeň, zdvihni hovor do 10-tich sekúnd od spustenia časomiery moderátorom a zreteľne vyslov heslo platné pre konkrétny hrací deň, ktoré bolo vyhlásené vo vysielaní Rádia Expres bezprostredne po vyžrebovaní výhercu predchádzajúceho hracieho dňa alebo je uverejnené na www.expres.sk a výhra je tvoja! Žrebuje sa každý pracovný deň vždy po 15:00 hod. zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od posledného žrebovania v popoludňajšej show Bohatý týždeň. (podrobné pravidlá nájdeš v štatúte súťaže)
   Ak ti zavoláme z rannej show Hemendex, zdvihni hovor do 30-tich sekúnd a na päť slov zadaných moderátormi povedz postupne slová (asociácie), ktoré ťa napadnú ako prvé. Ak sa budú všetky zhodovať so slovami (asociáciami), ktoré na rovnaké slová povedal vybratý moderátor, výhra je tvoja! Žrebuje sa každý pracovný deň vždy po 8:00 hod. zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od posledného žrebovania v rannej show Hemendex. (podrobné pravidlá nájdeš v štatúte súťaže)
  4. Zaslaním SMS získavaš zľavu na nákup tovaru Rádia Expres na stránke eshop.expres.sk, ktorú si môžeš uplatniť prostredníctvom kódu z odpovednej SMS.

  Maximálna cena spätnej SMS správy je 0,99 € vrátane DPH. SMS službu technicky zabezpečuje spoločnosť A SMS, s.r.o., Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35830387.

  Účelom súťaže Počúvam Rádio Expres je v rámci reklamnej a propagačnej kampane zvýšiť u širokej verejnosti počúvanosť rozhlasovej programovej služby Rádio Expres.

  Kontakt: smssutaz@expres.sk


  PRAVIDLÁ SÚŤAŽE (platné od 4.júna 2020 od 15:00)
  1. Súťažiaci sa zapojí do súťaže odoslaním SMS v tvare EXPRES na skrátené číslo 7779 zo SIM slovenských mobilných operátorov v období trvania samotnej súťaže; náklady za odoslanú SMS znáša súťažiaci za podmienok zmluvného vzťahu, ktorý má s príslušným prevádzkovateľom elektronickej komunikačnej služby. Systém realizátora akceptuje kľúčové slovo EXPRES písané malými aj veľkými písmenami, pričom takáto SMS sa považuje za platnú SMS. Povinným parametrom SMS je kľúčové slovo EXPRES.
  2. Jeden súťažiaci môže počas celého trvania súťaže poslať viacero SMS.
  3. Každý súťažiaci, ktorý odošle SMS v správnom tvare na správne telefónne číslo súťaže, bude spätne informovaný spoplatnenou SMS o zapojení sa do súťaže. Maximálna cena za jednu spätnú SMS je 0,99 € s DPH. Súťažiaci je zaradený do žrebovania po doručení spätnej SMS. Vzhľadom na technickú kapacitu súťažiaci berie na vedomie, že doručenie súťažnej SMS alebo spätnej SMS môže byť s časovým oneskorením oproti času zaslania súťažnej SMS, v takom prípade je pre zaradenie súťažiaceho rozhodujúci čas doručenia spätnej SMS, ktorá je potvrdením doručenia súťažnej SMS.
  4. Súťažiaci, ktorý odošle SMS v nesprávnom tvare, dostane bezodplatnú SMS o neplatnosti zaslanej SMS; organizátor ani technický realizátor nezodpovedá za funkčnosť sietí dotknutých mobilných operátorov.
  5. Súťažiaci zaslaním SMS získavajú zľavu pre nákup tovaru Rádia Expres v e-shope Rádia Expres, V spätnej SMS im bude zaslaný kód, prostredníctvom ktorého si môžu zľavu uplatniť na stránke eshop.expres.sk. Platnosť každého kódu je neobmedzená do jeho použitia alebo odvolania.
  6. V súťaži budú v rámci jedného kola dve žrebovania každý pracovný deň. Každá doručená SMS bude 1x v nasledujúcom žrebovaní v rannej show Hemendex a 1x v nasledujúcom žrebovaní v poobednej show Bohatý týždeň. Pri prvom žrebovaní v rannej show Hemendex 5.6.2020 sa žrebuje zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od 4.6.2020 od 8:00:01 hod. do 5.6.2020 do 8:00:00 hod. a v poobednej show Bohatý týždeň 5.6.2020 sa žrebuje zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od 4.6.2020 od 15:00:01 hod. do 5.6.2020 do 15:00:00 hod. Každý nasledujúci žrebovací deň sa v rannej show Hemendex žrebuje zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od 8:00:01 hod. v deň predchádzajúci aktuálnemu žrebovaniu do 8:00:00 hod. v daný deň žrebovania a v poobednej show Bohatý týždeň sa žrebuje zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od 15:00:01 hod. v deň predchádzajúci aktuálnemu žrebovaniu do 15:00:00 hod. v daný deň žrebovania. Žrebovanie neprebieha cez víkend (sobota, nedeľa), štátne sviatky alebo dni pracovného pokoja a dni, na ktoré je vyhlásený štátny smútok.
  7. Pri žrebovaní v rannej show Hemendex sa náhodným počítačovým výberom každý pracovný deň v čase po 8:00:00 hod. vyžrebuje jedno telefónne číslo, na ktoré zavolá moderátor Rádia Expres. Ak vyžrebovanému účastníkovi telefón zvoní a účastník nezdvihne telefón do 30s. po prvom zazvonení, alebo je volané telefónne číslo vyžrebovaného účastníka obsadené, nedostupné, neexistujúce, vypnuté, na linke prebieha iný hovor alebo z iného dôvodu sa mu nepodarí dovolať, moderátor náhodným počítačovým výberom vyžrebuje ďalšie telefónne číslo. Tento postup sa opakuje až kým sa moderátor nespojí s vyžrebovaným súťažiacim a tento súhlasí s účasťou v rannej show Hemendex. Ak sa moderátori spoja s vyžrebovaným súťažiacim, ale spojenie sa z akéhokoľvek dôvodu preruší a nie je možné ho opätovne nadviazať ani po dvoch pokusoch (zvonenie v trvaní 30s.), moderátori náhodným počítačovým výberom vyžrebujú ďalšie telefónne číslo. Na získanie výhry v rannej show Hemendex je potrebné, aby vyžrebovaný účastník súťaže na výzvu povedal po každom z celkovo piatich súťažných slov zadaných moderátormi rannej show Hemendex akékoľvek slovo (asociáciu), ktoré ho napadne k zadanému súťažnému slovu ako prvé; zároveň sa všetkých týchto päť slov (asociácií) povedaných účastníkom musí zhodovať so slovami (asociáciami), ktoré následne na rovnaké súťažné slová povie vybraný súťažiaci moderátor rannej show Hemendex, ktorý bol počas účastníkovho vstupu mimo štúdia a nepočul odpovede účastníka. V prípade, že sa aspoň jedno slovo povedané účastníkom nezhoduje so slovami, ktoré povedal súťažiaci moderátor, účastník súťaže v rannej show Hemendex nevyhráva. Ak sa spojenie s účastníkom preruší už počas súťažného vstupu v živom vysielaní ešte pred vyslovením slov (asociácií) účastníkom a nie je možné ho opätovne nadviazať po jednom pokuse (zvonenie v trvaní 30s.), považuje sa to za nezhodu so slovami moderátora. Suma určená na výhru v rannej show Hemendex sa nepresúva na ďalšie žrebovanie ani sa nepripočítava k inej výhre určenej na ďalšie žrebovanie. Zaslané SMS sa nepresúvajú do ďalšieho žrebovania v rannej show Hemendex; každá SMS je zaradená do žrebovania v rannej show Hemendex iba jeden raz.
  8. Pri žrebovaní v popoludňajšej show Bohatý týždeň sa náhodným počítačovým výberom každý pracovný deň v čase po 15:00:00 hod. vyžrebuje jedno telefónne číslo, na ktoré zavolá moderátor Rádia Expres. Ak vyžrebovanému účastníkovi telefón zvoní a účastník nezdvihne telefón do 10s. od spustenia zvukovej časomiery moderátorom po prvom zazvonení a v rámci tejto časomiery neodznie aspoň časť hesla súťaže, nevyhráva a výhra sa presúva do ďalšieho bezprostredne nasledujúceho žrebovania. V prípade, ak je volané telefónne číslo vyžrebovaného účastníka obsadené, nedostupné, neexistujúce, vypnuté, na linke prebieha iný hovor alebo z iného dôvodu sa mu nepodarí dovolať, nevyhráva a výhra sa presúva do ďalšieho bezprostredne nasledujúceho žrebovania. Na získanie výhry v popoludňajšej show Bohatý týždeň je potrebné, aby vyžrebovaný účastník súťaže preukázal zručnosť reagovať a najneskôr do 10s. od spustenia časomiery moderátorom po prvom zazvonení zreteľne ako prvé vyslovil heslo súťaže (slovné spojenie) platné pre konkrétny hrací deň, a ktoré bolo oznámené vo vysielaní Rádia Expres bezprostredne po žrebovaní výhercu predchádzajúceho hracieho dňa, alebo je uvedené na podstránke súťaže na www.expres.sk, tak aby toto heslo súťaže zaznelo v éteri vysielania ako prvé a aby aspoň jeho časť zaznela v časovom limite 10s. od spustenia časomiery; vyžrebovaný účastník nesmie pred vyslovením hesla súťaže povedať iné slová. Moderátor je oprávnený, najmä v prípade nezrozumiteľnosti časti vysloveného hesla súťaže, vyzvať vyžrebovaného účastníka súťaže o zopakovanie hesla; na získanie výhry je potrebné, aby vyzvaný účastník súťaže bezprostredne zreteľne zopakoval iba heslo súťaže, platné pre konkrétny hrací deň. Moderátor je oprávnený bezprostredne vo vysielaní Rádia Expres rozhodnúť o tom, či účastník súťaže splnil podmienky súťaže a získava výhru alebo v prípade nejasností alebo akýchkoľvek pochybností moderátora má moderátor alebo organizátor súťaže právo bezprostredne vo vysielaní rozhodnúť o odklade rozhodnutia o splnení alebo nesplnení podmienok súťaže kvôli možnosti opakovaného prepočutia si súťažného vstupu. Organizátor je (prostredníctvom moderátora) jedinou oprávnenou osobou rozhodnúť s konečnou platnosťou, či účastník súťaže získa výhru. Výherca bude o výhre informovaný bezodkladne vo vysielaní Rádia Expres moderátorom alebo ho organizátor bude následne telefonicky informovať o nesplnení alebo splnení podmienok súťaže a získaní výhry. Pri nesprávnej odpovedi po prijatí hovoru alebo na výzvu moderátora sa suma určená na výhru presúva na ďalšie bezprostredne nasledujúce žrebovanie a pripočíta k výhre určenej na ďalšie žrebovanie; sumy sa presúvajú a pripočítavajú až kým výhru nezíska ďalší vyžrebovaný účastník súťaže. Zaslané SMS sa nepresúvajú do ďalšieho žrebovania v popoludňajšej show Bohatý týždeň, každá SMS je zaradená do žrebovania v popoludňajšej show Bohatý týždeň iba jeden raz.
  9. Organizátor je oprávnený každý hrací deň bezprostredne po žrebovaní v popoludňajšej show Bohatý týždeň určiť a oznámiť nové heslo súťaže pre nasledujúci hrací deň alebo môže oznámiť rovnaké heslo súťaže pre akýkoľvek počet nasledujúcich hracích dní súťaže, a to až do zmeny hesla súťaže, ktoré bude platiť nasledujúci deň súťaže po jeho oznámení. Organizátor je oprávnený informovať poslucháčov o aktuálne platnom hesle súťaže kdekoľvek a kedykoľvek vo vysielaní Rádia Expres.
  10. Organizátor je tiež oprávnený v popoludňajšej show Bohatý týždeň pre ktorýkoľvek hrací deň určiť a oznámiť heslo súťaže rozšírené o slovný prídavok k heslu, platné pre jeden alebo pre akýkoľvek počet nasledujúcich hracích dní súťaže. Organizátor  je oprávnený informovať poslucháčov o aktuálne platnom hesle súťaže a prídavku k heslu súťaže kdekoľvek a kedykoľvek vo vysielaní Rádia Expres.

  Podrobné pravidlá a štatút súťaže
  Zásady ochrany osobných údajov a spracovania cookies

  Keď ti zavolá Expres – Hide the pain Harold

  Keď ti zavolá Expres – Distracted Boyfriend

  Keď ti zavolá Expres – Star Trek Facepalm

  Keď ti zavolá Expres – Slapping meme

  aplikacie Rádia Expres