Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.

2000 € za 1 SMS

Práve hráme o 5.000 €

Aktuálne heslo: „Počúvam letné hity na Exprese“


Pozor! Teraz je tvoja SMS v hre až dvakrát a môžeš vyhrať až 20.000 EUR!

Každá SMS je teraz v hre o dennú výhru 5000 EUR a 30. júla aj o fantastických 20.000 EUR!

Výherný telefonát ťa môže zastihnúť kdekoľvek. Cestou z práce, v práci alebo pri nákupoch. Naozaj kdekoľvek! Buď preto pripravený – stačí dvihnúť telefón so správnym heslom platným pre konkrétny hrací deň a výhra je tvoja. Držíme vám všetkým palce!

Pošli SMS s textom EXPRES na 7779.

Je to úplne jednoduché:
 1. Pošli SMS s textom EXPRES na číslo 7779 – tvoja SMS bude v hre o príslušnú dennú výhru a zároveň 30. júla aj o megavýhru 20.000 EUR!
 2. Ak ti zavoláme, dvihni hovor do 15-tich sekúnd a zreteľne vyslov heslo platné pre konkrétny hrací deň, ktoré bolo vyhlásené vo vysielaní Rádia Expres bezprostredne po vyžrebovaní výhercu predchádzajúceho hracieho dňa alebo je uverejnené na www.expres.sk a výhra je tvoja!
 3. Ak nedvihneš hovor v časovom limite so správnym heslom platným pre konkrétny hrací deň alebo nezopakuješ heslo bezprostredne po výzve moderátora, nevyhrávaš (podrobné pravidlá nájdeš v štatúte súťaže).
 4. Denná výhra sa žrebuje každý pracovný deň od 23. júla do 27. júla vždy po 15:00 hod., zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od posledného žrebovania.
 5. Hlavná výhra 20.000 EUR sa žrebuje 30. júla zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od 20. júla od 15:00 hod. do 30. júla do 15:00 hod.

Maximálna cena spätnej SMS správy je 0,80 € vrátane DPH. SMS službu technicky zabezpečuje spoločnosť A SMS, s.r.o., Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35830387.

Účelom súťaže Počúvam Rádio Expres je v rámci reklamnej a propagačnej kampane zvýšiť u širokej verejnosti počúvanosť rozhlasovej programovej služby Rádio Expres.

kontakt: smssutaz@expres.sk


PRAVIDLÁ SÚŤAŽE (platné od 20. júla 2018 do 30. júla 2018)
 1. Súťažiaci sa zapojí do súťaže odoslaním SMS v tvare EXPRES na skrátené číslo 7779 zo SIM slovenských mobilných operátorov v období trvania samotnej súťaže; náklady za odoslanú SMS znáša súťažiaci za podmienok zmluvného vzťahu, ktorý má s príslušným prevádzkovateľom elektronickej komunikačnej služby. Systém realizátora akceptuje kľúčové slovo EXPRES písané malými aj veľkými písmenami, pričom takáto SMS sa považuje za platnú SMS. Povinným parametrom SMS je kľúčové slovo EXPRES.
 2. Jeden súťažiaci môže počas celého trvania súťaže poslať viacero SMS.
 3. Každý súťažiaci, ktorý odošle SMS v správnom tvare na správne telefónne číslo súťaže, bude spätne informovaný spoplatnenou SMS o zapojení sa do súťaže. Maximálna cena za jednu spätnú SMS je 0,8 € s DPH. Súťažiaci je zaradený do žrebovania po doručení spätnej SMS. Vzhľadom na technickú kapacitu súťažiaci berie na vedomie, že doručenie súťažnej SMS alebo spätnej SMS môže byť s časovým oneskorením oproti času zaslania súťažnej SMS, v takom prípade je pre zaradenie súťažiaceho rozhodujúci čas doručenia spätnej SMS, ktorá je potvrdením doručenia súťažnej SMS.
 4. Súťažiaci, ktorý odošle SMS v nesprávnom tvare, dostane bezodplatnú SMS o neplatnosti zaslanej SMS; organizátor ani technický realizátor nezodpovedá za funkčnosť sietí dotknutých mobilných operátorov.
 5. Súťažiaci zaslaním SMS získavajú zľavu pre nákup tovaru Rádia Expres v e-shope Rádia Expres. V spätnej SMS im bude zaslaný kód, prostredníctvom ktorého si môžu zľavu uplatniť na stránke www.eshop.expres.sk. Platnosť každého kódu je neobmedzená do jeho použitia alebo odvolania.
 6. V súťaži bude jedno žrebovanie každý pracovný deň. Pri prvom žrebovaní 23.7.2018 sa žrebuje zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od 20.7.2018 od 15:00:01 hod. do 23.7.2018 do 15:00:00 hod. Každý nasledujúci žrebovací deň sa žrebuje zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od 15:00:01 hod. v deň predchádzajúci aktuálnemu žrebovaniu do 15:00:00 hod. v daný deň žrebovania. Žrebovanie neprebieha cez víkend (sobota, nedeľa) a štátne sviatky alebo dni pracovného pokoja. Náhodným počítačovým výberom sa každý pracovný deň v čase po 15:00:00 hod. vyberie jedno telefónne číslo, na ktoré zavolá moderátor Rádia Expres. Posledným žrebovaním dennej výhry je žrebovanie 27.7.2018 po 15:00 hod. V prípade nevýherného telefonátu 27.7.2018 sa suma ďalej v súťaži nenavyšuje a nepresúva do žrebovania 30.7.2018. Všetky zaslané SMS od 20.7.2018 od 15:00:01 hod. do 30.7.2018 do 15:00:00 hod. sú zaradené len raz do žrebovania o príslušnú dennú výhru, a zároveň zostávajú v hre o hlavnú výhru 20.000 EUR, ktorá sa žrebuje 30.7.2018 po 15:00 hod. Dňa 30.7.2018 sa žrebuje len jedna výhra – hlavná výhra 20.000 EUR, ktorá sa zároveň považuje aj za dennú výhru. V prípade, že hlavnú výhru 30.7.2018 nevyhrá žiaden súťažiaci, tak sa suma presúva do najbližšieho žrebovania v súťaži Počúvam Rádio Expres, ktoré bude vyhlásené najneskôr 30.7.2018 v čase po 15:00 hod., a bude navýšená o túto sumu príslušná denná výhra určená pre najbližšie žrebovanie.
 7. Ak vyžrebovanému účastníkovi telefón zvoní a účastník nezdvihne telefón do 15s., nevyhráva a výhra sa presúva do ďalšieho bezprostredne nasledujúceho žrebovania. Ak výhru nevyhrá žiaden súťažiaci  27.7.2018, tak sa suma výhry nepresúva do najbližšieho žrebovania.
 8. V prípade, ak je volané telefónne číslo vyžrebovaného účastníka obsadené, nedostupné, neexistujúce, vypnuté, na linke prebieha iný hovor alebo z iného dôvodu sa mu nepodarí dovolať, nevyhráva a výhra sa presúva do ďalšieho bezprostredne nasledujúceho žrebovania. Ak výhru nevyhrá žiaden súťažiaci  27.7.2018, tak sa suma výhry nepresúva do najbližšieho žrebovania.
 9. Na získanie výhry je potrebné, aby vyžrebovaný účastník súťaže preukázal zručnosť reagovať a po prijatí hovoru najneskôr do 15s. od prvého zazvonenia následne zreteľne ako prvé vyslovil heslo súťaže (slovné spojenie) platné pre konkrétny hrací deň, a ktoré bolo oznámené vo vysielaní Rádia Expres bezprostredne po žrebovaní výhercu predchádzajúceho hracieho dňa, alebo je uvedené na podstránke súťaže na www.expres.sk, tak, aby toto heslo súťaže zaznelo v éteri vysielania ako prvé; vyžrebovaný účastník nesmie pred vyslovením hesla súťaže povedať iné slová. Moderátor je oprávnený, najmä v prípade nezrozumiteľnosti časti vysloveného hesla súťaže, vyzvať vyžrebovaného účastníka súťaže o zopakovanie hesla; na získanie výhry je potrebné, aby vyzvaný účastník súťaže bezprostredne zreteľne zopakoval iba heslo súťaže, platné pre konkrétny hrací deň. Moderátor je oprávnený bezprostredne vo vysielaní Rádia Expres rozhodnúť o tom, či účastník súťaže splnil podmienky súťaže a získava výhru alebo v prípade nejasností alebo akýchkoľvek pochybností moderátora má moderátor alebo organizátor súťaže právo bezprostredne vo vysielaní rozhodnúť o odklade rozhodnutia o splnení alebo nesplnení podmienok súťaže kvôli možnosti opakovaného prepočutia si súťažného vstupu. Organizátor je (prostredníctvom moderátora) jedinou oprávnenou osobou rozhodnúť s konečnou platnosťou, či účastník súťaže získa výhru. Výherca bude o výhre informovaný bezodkladne vo vysielaní Rádia Expres moderátorom alebo ho organizátor bude následne telefonicky informovať o nesplnení alebo splnení podmienok súťaže a získaní výhry.
 10. Pri nesprávnej odpovedi po prijatí hovoru alebo na výzvu moderátora sa suma určená na výhru presúva na ďalšie bezprostredne nasledujúce žrebovanie a pripočíta k výhre určenej na ďalšie žrebovanie; sumy sa presúvajú a pripočítavajú až kým výhru nezíska ďalší vyžrebovaný účastník súťaže. Ak výhru nevyhrá žiaden súťažiaci 27.7.2018, tak sa suma výhry nepresúva do najbližšieho žrebovania.
 11. Organizátor je oprávnený každý hrací deň bezprostredne po žrebovaní určiť a oznámiť nové heslo súťaže pre nasledujúci hrací deň alebo môže oznámiť rovnaké heslo súťaže pre akýkoľvek počet nasledujúcich hracích dní súťaže, a to až do zmeny hesla súťaže, ktoré bude platiť nasledujúci deň súťaže po jeho oznámení. Organizátor  je oprávnený informovať poslucháčov o aktuálne platnom hesle súťaže kdekoľvek a kedykoľvek vo vysielaní Rádia Expres.
 12. Organizátor je tiež oprávnený pre ktorýkoľvek hrací deň určiť a oznámiť heslo súťaže rozšírené o slovný prídavok k heslu, platné pre jeden alebo pre akýkoľvek počet nasledujúcich hracích dní súťaže. Organizátor  je oprávnený informovať poslucháčov o aktuálne platnom hesle súťaže a prídavku k heslu súťaže kdekoľvek a kedykoľvek vo vysielaní Rádia Expres

Podrobné pravidlá a štatút súťaže
Zásady ochrany osobných údajov a spracovania cookies

Sleduj nás